මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

ලී කෙලි වන්නම්

පදුරු බටලී සොයා ගන්නට
තැනක් නැති කොන්ක්‍රීට් වනේ
සොයා යකඩින් තැනූ බට ලී
ලී කෙලි නැටුමක් රගදෙතේ

සරුව පිත්තල ඇගේ ලා ගෙන
එලි මැදින් දිදුලන ලදේ
උඩැක්කි හොරනෑ හේවිසි අතහැර
වන්නම් සව්දම් නදදෙතේ

කරත්ත පැල් කවි රගහල අසබඩ
යකඩ කටෙන් අඩහැර ඇසේ
අදුරට සමවැද දෙපැයක හිරවී
ගැමි ගී රසයක කිමිදෙතේ

වෙල් ඉපනැල්ලක කමතක කුබුරක
යන්නට පිං නැති මංපෙතේ
රගහල පසුකර නියෝන් එලිමැද
දඩු මොනරෙක නැග ඉගිලෙතේ

ප්‍රදීප් ලක්ෂිත
2018 | 08 | 15