මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

නූතන ප්‍රේමය....


.තද ඩෙනිමට හිර කමිසෙට
අතේ රැදුනු දුරකථනෙට
හදේ උපන් යැයි පැවසෙන
පෙම පුදදෙන අපූරුව....

මොනරු නැතත් පොකැට් එකේ
ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඇත්නම් අත
ෂොපින් ගිහින් ගත් ඇදුමට
පෙම පුදදෙන අපූරුව....

බඹරා වගේ ඉගිලී එන
ස්කූටර් යන්තරේට
වහ වැටිලා චාටු බසට
පෙම පුදදෙන අපූරුව....

කාත් කවුරුවත් නොදන්න
හෝටලයක කාමරයක
උතුම් සිතා පිදු ප්‍රේමය
සිරකරනා අපූරුව....

මිල මුදලට චාටු බසට
කාමරයේ ඇද මත හිද
දන්ඩේ මුලු ජීවිතයට
ඉකි බදිනා අපූරුව.....

ප්‍රේමයේ සිහිවටන....

වැඩපලට යනෙන'තර
පසුපසින් විත් නිතර
සදක් වාගෙයි මුහුණ
කියු නුඹ අද කොහිද.....?

ODEL, NOLIMIT වල 
කැටුව ගොස් මා නිතර
දෝත පුරා තැගි දුන්
සොදුර නුඹ අද කොහිද.....?

මගේ පණ දෙවනි කොට
ආදරය කල පවට
දස මසක් ඇවැමෙන්
නුඹ වැනිම සදක් දුන්
සොදුර නුඹ අද කොහිද.....?