මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

හැරගිය නුබට.....
රැ අහස සරසවන

සුපුන් සද නුබ ගන්න
සදවතට තනි රකින
තරු කැකුලු මට දෙන්න.....


මද නලට ගසා යන

මල් සුවද මට දෙන්න
සොදුරු යැයි ලොව දකින
මල් පොකුර නුබ ගන්න....

කෙල පිඩක් මෙන් එදා
මහ මගට දමා ගිය
ආදරය මට දෙන්න
සොදුරු වූ ජීවිතය නුබ ගන්න.....

?????????

හයේ කනිසමට හෝරා පුවරුව         සැදුනා
තෙවැනි සීනුවේ හඩ රග මඩලට       ඇසුනා
තිරය ඇරී රස හද අදුරට                    වැදුනා
කම් සැප සොයා පෙම්වත් සැම මුලු  ගැසුනා

රග මඩලේ වෙන්නේ මොනවා       නොදනී
අදුරේ තිසර ලැම වෙත අත දිගු            කරතී
රග මඩලේ සිරි බැලුමට පැමිනි             සකී
නෙත් අඩවන්ව කිම මුලු ගැන්විලා      තෙපී