මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

ඒ නුඹමද

වැව් තාවුල්ලේ කුඹුක් සෙවන යට
නුඹ මා හමු වුන සොදුරු සැදෑවක
කොපුලත හාදුව තැවරුනු මොහොතේ
විලියෙන් ඇඹරුනු සුරතලියද නුඹ

පාට දිරාගිය ගොර හඩ නංවන
ලංගම බසයක අසුනක කෙරවල
දහසක් නෙත් යුග මානෙන් සැගවී
දෑගිලි පැටලූ පෙම්බරියද නුඹ

නෙ'තග ආදරෙන් කදුලු පුරෝගෙන
මළහිරු කිරණට මුහුන හොවාගෙන
වෙල් ඉපනැල්ලේ පවනට රහසින්
සුසුම් ඉතිරිකල සදවතියද නුඹ

කරදහියෙන් තැනු මාලිග කුටියක
ඉරුණු තැනෙක සළුපිලි බිම අතහැර
නුඹටත් රහසින් ලොවට පෙනෙන්නට
හසුන් මුදාහල පෙම්වතියද නුඹ

නිමිත්ත :-
තම පළමු පෙම්වතියගේ නිරුවත් වීඩීයෝ පටයක් අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනු දුටු තරුණයෙකි....