මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

ගුරුවරයෙකු පාසලේදි සිසුවියක් දූෂණය කරයි ---පුවතක්-----

අයනු ආයනු ඉයනු ඊයනු
හෝඩි පොත පිටු ඉරා වැලපුණු
සල් ගසේ මල් පොකුරු පරවී
කදුළු බිදු දස අතේ විසිරුනු


හේන නවදැළි කිරට පීදුනු
අමර තනියට පැලට ගොඩඋනු
අසනි වැසි බිම වැටුනු දවසක
සාමා සල් මල් අතර තනිවුනු

රෙද්ද බැනියම සුදට දිලිහුනු
ගිජුලිහිනි ඇස් රතට බැබලුනු
උකුසු තුඩගින් හලා හල විශ
ගවුමෙ රැල් එකිනෙකින් පොඩිවුනු

අයනු ආයනු ඉයනු ඊයනු
හෝඩි පොත පිටු ඉරා වැලපුණු
සල් ගසේ මල් පොකුරු පරවී
කදුළු බිදු දස අතේ විසිරුනු