මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

මිදි = ආදරය


එදා නරියා...........

කරනට දෙයක් නොමැතිව
අයාලේ ඇවිදින
මිදි දුටුව නරියෙකු
කෙල පෙරා ආ අපූරුව.....


බෝ සේ වෙහෙසව
මිදි කඩනු නොහැකිව
තිත්ත මිදි යැයි බනිමින
නික්ම ගිය අපූරුව....

අද නුබ.........


මා දුටුව දින සිට
සොදුරුයි හැඩයි කියමින
ආදරය යදිමින 
පසුපසම ආ අපූරුව

බෝ සේ වෙහෙසව
අදරය නොලද සද
මා හටම බනිමින
නික්ම ගිය අපූරුව.....


කෝ කොහිද විරහවක්.....


පන්හිදේ තුඩ'ගින් ගලන
ප්‍රේමයේ සොදුරු වදන් පෙළ
කැටිව නිති පඹැදේ
නෙක සොදුරු පෙම් කව්.....

ප්‍රේමයේසොදුරු බව
පබැදුනත් නිති කව් තුල
කෝ කොහිද විරහ ගීයක්
ඒකාකාරී නොවෙද ජීවිතය.....


අවැසි මුත් පබදින්න
විරහ ගීයක පදවැල
කෙලෙස පද බදින්නද
ඇය මා අතැර නොගිය කල.....
සුනක සලකුණ


ලොවට නව මං තැනූ
අසිරිමත් මනු රුව දැක
ඉබාගාතේ ඇවිදින
සුනකයෙකු තුටුවිය
වසුරු අතුරා ඒ මත......


ලොව මවිත කරවන
විලස ලොව දුටු දන
වීරයන් වී ඇත
දුගී දුප්පත් ජන හද
තබා නොමැකෙන සටහන......


හැකි ලෙස කුමක් හෝ කර
රැදෙනට දුගී ජන හද
නැතිද නිදහස කෙලෙස
මේ සා විසල් ලොව තුල 
සුනක පෝතකයෙකුට......


සුනකයා තුටුවිය
කරණට  දෙයක් නොමැතිව
තම වසුරු පිඩකින්
හැකිලෙස තබා සලකුන......