මේ මම @ Facebook

සුනක සලකුණ


ලොවට නව මං තැනූ
අසිරිමත් මනු රුව දැක
ඉබාගාතේ ඇවිදින
සුනකයෙකු තුටුවිය
වසුරු අතුරා ඒ මත......


ලොව මවිත කරවන
විලස ලොව දුටු දන
වීරයන් වී ඇත
දුගී දුප්පත් ජන හද
තබා නොමැකෙන සටහන......


හැකි ලෙස කුමක් හෝ කර
රැදෙනට දුගී ජන හද
නැතිද නිදහස කෙලෙස
මේ සා විසල් ලොව තුල 
සුනක පෝතකයෙකුට......


සුනකයා තුටුවිය
කරණට  දෙයක් නොමැතිව
තම වසුරු පිඩකින්
හැකිලෙස තබා සලකුන......

0 Comments:

Post a Comment

පොඩ්ඩක් ඉන්න! ලිපිය කියෙව්වනෙ? දැන් ඉතිං ලිපිය කියවද්දි හිතුණු දේ දැණුනු දේ ලියලම යන්න...