මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

උබලා කවුරුවත් මාව පිලිගන්න අවෙත් නෑ....
මාව ගනන් ගත්තෙත් නෑ....
මට කතා කලෙත් නෑ.....
ඒක නිසා මම දැන් යනවා......

හැබැයි මට උන මේ අසාධාරණය වෙනුවෙන් මම පුලුවන් උපරිම තැනට පැමිණිලි කරලා උබලා හැමෝම හිරේට දාලා මම ලොකු වන්දියක් ගන්නවා...

එතකොට මම ලොකු පොහොසතෙක් වෙවි.......
වහනයක් ගන්න පුලුවන් වේවි.......
ලොකු ගෙයක් හදන්න පුලුවන් වේවි.......
ලස්සන කෙල්ලෙක් බදින්න පුලුවන් වේවි.....
එතකොට උබලා හැමෝම මාව ගනන් ගනීවි....

හැබැයි එතකොට මම 
උබලව ගනන් ගන්නෙ නැ....
එතකොට උබල මට විරුද්දව නඩු දාලා

මගෙන් වන්දි ගනිවි.....
මට ගෙදර නැති වේවි...
වාහනේ නැති වේවි.....
කෙල්ල නැති වේවි....
 අයෙම උබලා මාව 
ගනන් ගන්නෙ නැති වේවි.....

එතකොට මම අයෙම 
උබලට විරුද්දව නඩු දානවා
උබලව හිරේට යවනවා....
ලොකු වන්දියක් ගන්නවා....

ආයෙම මම 
ලොකු පොහොසතෙක් එතකොට.....

මම ලොකු ගෙයක් හදාවි...
වාහනයක් ගනීවි.....
ලස්සන කෙල්ලෙක් බදීවි....
උබලා මාව ගනන් ගනීවි.....

හැබැයි එතකොට 
මම උබලව ගනන් ගන්නෙ නෑ....

අයෙම උබලා මට 
විරුද්දව නඩු දායි එතකොට....
මගෙන් ලොකු වන්දියක් ඉල්ලයි....
මාව හිරේ දායි.....
මම දුප්පත් වෙයි.....

මම නඩු දානව.....
වන්දි ගන්නව ......
පෝසත් වෙනව.....
හිරේ යනව.....
දුප්පත් වෙනවා....
ආයෙම.......
ආයෙම.......
ආයෙම.........
ආයෙම...........

                                              ......හිතුවක්කාරයා.......