මේ මම @ Facebook

නුබ රජෙකි අරුම

දහසින් බැදි පියලි අතැර
වනපොත් මග දමා නිතර
නූපන් පරපුරක උරුම
රකිනා නුබ රජෙකි අරුම

ලේ බිදු දහදිය මුසුකොට
සිප් බැදලූ යදම් දවන
පිට මැද ලූ මුගුරු පහර
හීන් කෙදිරියක දවටන

ත්‍රිමා වෙනුර කරපින්නා
විලංගු ලූ අකුරු සොයන
දහසක් නෙත් විවර කරන
නැව් කුබයක් බර උසුලන

දහසින් බැදි පියලි අතැර
වනපොත් මග දමා නිතර
නූපන් පරපුරක උරුම
රකිනා නුබ රජෙකි අරුම

0 Comments:

Post a Comment

පොඩ්ඩක් ඉන්න! ලිපිය කියෙව්වනෙ? දැන් ඉතිං ලිපිය කියවද්දි හිතුණු දේ දැණුනු දේ ලියලම යන්න...