මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

ලියමනක්


රහට බත් නැති මාලු පිනි නැති
කැන්ටිමක් අපි ලගම තිබුනා
මිරිස් තුනපහ නොදුටු හොද්දක
කදුලු බිදු ලුනු රහට හැපුනා

තට්ටු පහ හය උසට හොස්ටල් 
ගජේ දාගෙන ඉන්න ලැබුනා
අනේ අම්මේ නින්ද එනකොට
කඩුපුලක මල් සුවද දැනුනා

මලක් දෑතින් ගත් කුමාරෙක්
ඊයේ හවසත් ඇවිත් උන්නා
නුහුරු හැගුමක් හිතට දැනුනත්
හීනෙනුත් බයවෙලා ඇඩුනා

උදේ ලෙක්චස් හවස ලෙක්චස්
පහුවදා ප්‍රැක්ටිකල් තිබුනා
දවස් දෙකකින් ගෙනත් දෙන්නට
ටියුට් මිටියක් අතේ රැදුනා

සෙමෙස්තරයක් ගෙවී අවසන
විබාගේකට වරම් ලැබුනා
නිදිමරාගෙන දාපු ගිරවගෙ
වදන් පේපරෙ උඩට වැටුනා

අනේ අම්මේ හිටියා දැන් ඇති
හීනෙනුත් අම්මාව  පෙනුනා
එක්ක යන්නට එන්නේ කවදද
චූටි දූ ඉකි ගසා හැඩුවා

@ඉරුනු පිටෙක ලියූ කවක්
ප්‍රදීප් ලක්ශිත | 2016.10.06