මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

කම්හලේදී දුටු යුවතියට.........


චන්ඩ හිරු රැස් අතර දුකිනේ
කම්හලට පා නගන අතරේ
මිතුරු කැල වට කරන් සොඳුරේ
නුඹත් ඇවිදින් සිටිය අරුමේ........

මුවපුරා නැගි සොඳුරු හසරැල
                                  හද දවාලන සොඳුරු පදවැල්
නෙතඟ රැඳි ආදරේ ගී වැල්
අතර නුඹ සිටි අරුම මනරම්........

අහම්බෙන් මෙන් නෙතඟ ගැටුනා
හද ගැස්ම මොහොතකට නිව්නා
මෙතෙක් කල් මා සෙවු සඳවත
නුඹම නොවෙදැයි මටම සිතුනා..........