මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

නුබ නොදත් පෙම්වතාඅහම්බෙන් එක් දිනක්
නුබේ රුව හිනහුනා
හද ගැබේ සැඟව තිබු
කව් පදත් පිබිදුනා...

නෙත් කැලුම් දකින්නට
නෙතට පි ඇත කියා
බෝ කලක් නුබ යනෙන 
මග නොදැන තනි උනා...

මල් කැකුල දකින්නට 
හද හෙමින් කියු නිසා
නුබ සිටින තැන් බලන්
නෙත් යොමා සැඟවුනා...

මුවෙහි ‍රැඳි සිනා පොඳ
සඳ මඩල මෙන් කියා
නුබට රහසින් ‍රැයක 
කව් පදත් ඇමිනුනා.....

නොකියාම එක් දිනක්
නුබ හොරෙන් බැසගියා
නෙත් කැලුම් පද වැනුම්
හදෙහි ඉතිරිව තියා....

නෙත ගැ‍ටුනු දින පටන්
තවම නුබ සිත පතා
සිව් වසක් හිඳින මම
නුබ නොදත් පෙම්වතා......