මේ මම @ Facebook

  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

දුෂ්කර ක්‍රියා.....

මේසයේ වට තබන්
බෝ උස පොත් කදු
රැය පුරා නිදි වරා
වන පොත් කරනා'යුරු....

නිදි දෙවිදු හිනැහුනත්
නොබලමින් එදෙස නිති
දෙපා වතුරෙන් තෙත් කරන්
සරසවිය සිහිනෙන් දකිනා'යුරු....

ඈත කොලනියට වී
පුතු රජෙකු කරන්නට
කට්ට අව්වේ කර වෙමින්
පිය රජු වෙහෙසෙනා'යුරු....

සරසවිය වෙත පිය නගා
සිව් වසක් නිදි වරා
උපාධිය හිස තබන්
සමාජයට පා තබනා'යුරු....

උපාධිය අත ඇතත්
මිල මුදල් නැති කමින්
රස්සා හොයන්නට
බලව අපි දුක් විදිනා'යුරු....

අළුත් පෙම්වතියට....

පෑ දිය තලයක් වන් අහස් ගැබ
වසා පැමිනි කලු වලා කෝඩ
පිනි බිදෙන් පිනි බිද බිමට හෙලා
මහ වරුසාවක්ව වට අපූරුව......


දසත සිසාරා පැතිරුන

එලිය වසමින් පැමිනි කලුවර
අහස් ගැබ තුල හිද සිනාසී
සද දියෙන් සනහාලන අපූරුව......


සොදුරු වූ ම'සිත් ගැබ

අදුරු කර ඈ පලා ගිය සද
කොහේදෝ සිට නුබ ඇවිත් අඹරට
ම'සිත් ගැබ එකළු කළ අරුම......