මේ මම @ Facebook

කිදුරු කව

කුඩා වැල්ලේ තබා පා යුග
දෑත කරගැට දෙස බලා
සුදු පුතා පිට කිදුරු කුමරුන්
දියඹ වෙත පියමන් කලා...  

දියඹ පීරා ගෙනා අස්වනු 
වැලි තලාවක අතුරලා
කිදුරි මොහොතක් කිදුරා යන මග
බලා දෑතම එක් කලා....

වැල්ල හාරන් සිප්පි අහුලන
පුතු දෙසට නෙත් යුග යොමා
හදේ ගැඹුරුම තැනක සිර වූ
සුසුම් සුළඟට මුහු කලා...
Reactions

2 Comments:

පොඩ්ඩක් ඉන්න! ලිපිය කියෙව්වනෙ? දැන් ඉතිං ලිපිය කියවද්දි හිතුණු දේ දැණුනු දේ ලියලම යන්න...